“ เทศบาลตำบลขุนยวม ” เดิมเป็น สุขาภิบาลขุนยวม ซึ่งเป็นสุขาภิบาลขนาดเล็ก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2499 และได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลขุนยวมเป็นเทศบาลตำบลขุนยวม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

          เทศบาลตำบลขุนยวม มีดวงตราสัญลักษณ์เป็นวงกลม ภายในเป็นลักษณะรูปภูเขาซ้อนกัน 2 ลูก หมายถึง “ ดอยมูหญ่า ” ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเทศบาล ซึ่งเป็นภูเขาที่มีโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเคารพนับถือของชาวอำเภอขุนยวมทและมีรูปนกบินกลับรัง ซึ่งหมายถึง การกลับมายังถิ่นฐานของผู้ที่เดินทางจากขุนยวม เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญ

          เทศบาลตำบลขุนยวม มีพื้นที่ประมาณ 5.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,181.25 ไร่ พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบเนินเขาและภูเขา ประกอบด้วยชุมชน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม บางส่วน

          เทศบาลตำบลขุนยวม มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99 ถนนกริชสุวรรณ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม ทิศเหนือ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 67 กิโลเมตร ทิศใต้ อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 285 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 857 กิโลเมตร เทศบาลตำบลขุนยวมมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวมและลำน้ำยวม
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ลำน้ำยวม
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนยวม

จำนวนหลังคาเรือน
          หมู่ที่ 1 จำนวน 932 หลังคาเรือน
          หมู่ที่ 2 จำนวน 392 หลังคาเรือน
          รวม 1,324 หลังคาเรือน

จำนวนประชากร
          หมู่ที่ 1 จำนวน 2,425 คน
          หมู่ที่ 2 จำนวน 1,135 คน
          รวม 3,560 คน

          • ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552 จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
          หมู่ที่ 1 จำนวน 1,751 คน
          หมู่ที่ 2 จำนวน 872 คน
          รวม 2,623 คน
          • ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกอบจ. เลือกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2551