สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.กริชสุวรรณ ต.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
  เว็บไซต์เทศบาล http://www.khunyuam.go.th
  โทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม
   
ห้องนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม 0-5369-1019 ต่อ 16
ห้องปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม 0-5369-1019 ต่อ 12
งานธุรการ 0-5369-1019 ต่อ 11
ห้องคลัง 0-5369-1019 ต่อ 17
งานจัดเก็บ 0-5369-1019 ต่อ 15
งานประปา 0-5369-1367
งานช่าง 0-5369-1020
ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขุนยวม 0-5369-1099
กองการศึกษา 0-5369-1524
กองสาธารณสุข 0-5369-1524
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 0-5369-1524
โทรสารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม 0-5369-1466