เพื่อนบ้าน
 
 

        อบต.แม่สะเรียง
        อบต.บ้านกาศ
        อบต.แม่ยวม
        อบต.ป่าแป๋
        เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
        อำเภอแม่สะเรียง
        จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        ลิงค์อบต
.

 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
          รัฐบาลไทย
        กรมท้องถิ่น
        สมาคมสันนิบาตเทศบาล
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
        ก.ถ.
        ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาล
 
  แหล่งราคากลางพื้นฐาน  
           สินค้า มอก.
         สำนักงบประมาณ

 
    ข่าวสารบ้านเมือง  
          BANGKOK POST
        กรุงเทพธุรกิจ
        นสพ.ผู้จัดการ
        นสพ.ไทยรัฐ
        นสพ.เดลินิวส์
        นสพ.ข่าวสด
        ฐานเศรษฐกิจ
        นสพ.แนวหน้า
        นสพ.บ้านเมือง
        ประชาชาติธุรกิจ
        นสพ.สยามรัฐ
        นสพ.มติชน
        นสพ.ไทยโพสต์
        นสพ.สยามธุรกิจ
 
    บริการข้อมูล
 
          อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
        ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
        สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
        ดิกชันนารีออนไลน์
        แปลอังกฤษ – ไทย
        ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
        อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
        ราคาทองคำ
        ข่าวจราจร สวพ.91
        จส.100
        สวนดุสิตโพล
        ข่าวสารพลังงานไทย
 
 
 
 
   
    ี้  
    เทศบาลตำบลขุนยวมแบ่งการบริหารงานออกเป็น 8 ชุมชน หรือ 8 ป๊อก คำว่า "ป๊อก" หมายถึง ชุมชน โดยมีการบริหารงานกันเองในชุมน ดังนี้  
   
ป๊อกวิทยาทรายมูล ป๊อกกลางตลาด
ป๊อกกุงเจ้าราช ป๊อกศาลเจ้า
ป๊อกเด่นยางแดง ป๊อกบ้านขุ่ม
ป๊อก ส.ภูธร ป๊อกโพธาราม
 
   

 

 
 

ป๊อกวิทยาทรายมูล

 
 
 
 

 
 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของป๊อกวิทยาทรายมูล
 
   

ป๊อกวิทยาทรายมูล ตั้งในเขตอำเภอขุนยวม หมูที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 
   
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับป้อมยามตำรวจถนน สายขุนยวมแม่แจ่ม เขต อบต.ขุนยวม
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับสระรัชดาภิเษกสำนักงานเทศบาล  ที่ว่าการอำเภอหลังเก่า อกกุงเจ้าราช และเด่นยางแดงบางส่วน
ทิศตะวันออก มีอาเขตติดต่อกับลำน้ำยวม
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม
 
       
 
 ประวัติความเป็นมาของป๊อกวิทยาทรายมูล
 
    คำว่า “ป๊อก” เป็นภาษาพื้นบ้าน หรือภาษาท้องถิ่นที่ใช้เรียกกัน มีความหมายเดียวกับคำว่า “ชุมชน” ป๊อกวิทยาทรายมูล มีชื่อเดิมเรียกว่า “ชุมชนหัวหนอง” ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสระรัชดาภิเษก หรือหนองน้ำวัดม่วยต่อ ในช่วงที่ยังเป็นสุขาภิบาลอยู่ แต่ต่อมาเมื่อมีการยกฐานะจากสุขาภิบาลขุนยวมเป็นเทศบาลตำบลขุนยวม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ก็ได้เปลี่ยนชื่อ เรียกว่า “ป๊อกวิทยาทรายมูล” เนื่องจากมีอาณาเขตพื้นที่กว้างครอบคลุมตั้งแต่โรงเรียนขุนยวมวิทยา จนถึงบริเวณใกล้เคียงกับวัดทรายมูล จึงเรียกชื่อทั้งสองเขตบริเวณนี้เข้าด้วยกัน “วิทยา – ทรายมูล” ซึ่งหมายถึง ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล บริเวณโรงเรียนขุนยวมวิทยาและบริเวณใกล้เคียงกับวัดทรายมูล
 
       
 
 จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร
 
    ป๊อกวิทยาทรายมูลมีประชากรทั้งหมด 547 คน แยกเป็นชาย 274 คน และเป็นหญิง 273 คน มีบ้านเลขที่เริ่มตั้งแต่บ้านเลขที่ 470 ถึงบ้ายเลขที่ 884 มีจำนวน 245 ครัวเรือน รวมทั้งบ้านที่ยังไม่มีเลขที่ วิถีชีวิตของป๊อกวิทยาทรายมูล การดำเนินชีวิตยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ด้วยกันหลายชนเผ่า เช่น ไทยใหญ่ คนเมือง กระเหรี่ยง ม้ง มีภาษาถิ่น มีการแต่งกายประจำถิ่น การนับถือศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือศาสนาคริตส์ และอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
       
 
 สภาพสังคม
 
    สภาพสังคมของป๊อกวิทยาทรายมูล เป็นสังคมขนาดเล็ก มีหลายชนเผ่าที่อยู่ด้วยกันภายในป๊อกที่มีการเกื้อกูลช่วยเหลือกัน โดยไม่แยกชนเผ่า เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จะเห็นได้จากรางวัลต่างๆ มากมายที่ป๊อกได้รับมา เช่น รางวัล ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชน/ป๊อก ตามโครงการเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2548 เทศบาลตำบลขุนยวม และรางวัลกิจกรรมอื่นๆอีกหลายกิจกรรม
ป๊อกวิทยาทรายมูล มีกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง และกลุ่มทำขนมขบเคี้ยว

 
       
 
 ประธานป๊อก
 
    นางต่อมแก้ว มาเมือง  
       
 
 ภาพคณะกรรมการป๊อกวิทยาทรายมูล
 
       
   
 
       
 
 ภาพกลุ่มอาชีพป๊อกวิทยาทรายมูล
 
   

กลุ่มอาชีพเลี้ยงแพะ

 
   
 
       
   
 
       
   

กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้และพวงหรีด