เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลขุนยวม 2554 (ดูรายละเีอียด)
 
  สำนักปลัด
 
- สำนักปลัดเทศบาล 
  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ งานทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาล
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานป้องกันฯ มีหน้าที่หลักในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกประเภท การจัดระเบียบสังคม การอบรมวินัยจราจร การรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ การแก้ไขปัญหาความยากจน รวมทั้งภารกิจในการบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ
- งานทะเบียนท้องเทศบาลตำบลขุนยวม
  มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร คือ
- การแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
- การรับแจ้งเกิด
- การรับแจ้งตาย
- การรับแจ้งย้ายที่อยู่
- การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
- การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
- ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนราษฎร(ทร.14/1 ,ทะเบียนคนเกิด,ทะเบียนคนตาย)
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
- การพิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- การพิมพ์บัญชีผู้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ได้แจ้งเหตุฯ
- การรับเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- การรับแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้
   
 กองคลัง
 
- กองคลัง
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ งานโรงฆ่าสัตว์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
 กองช่าง
 
- สำนักการช่าง
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ ประมาณราคา ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและผังเมือง การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ เขียนแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า
- งานธุรการ
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ ของส่วนควบคุม การก่อสร้างอาคารและผังเมือง งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การขออนุญาตการออกใบอนุญาตและออกคำสั่งตามพระราชทานบัญญัติควบคุมอาคารและงานอื่นๆ
- ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานควบคุมอาคาร
  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 งานตราจสอบผังบริเวณแนวและระดับของอาคารที่ขออนุญาต งานรับรองอาคารงานควบคุมการใช้อาคาร
- งานผังเมือง
  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมแนวอาคาร แนวเขต ถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะ งานจัดทำผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะ งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ งานพัฒนาปรับปรุงชุมชนแออัด สำรวจข้อมูลด้านผังเมือง งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานวิศวกรรม
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางโครงงาน การสำรวจออกแบบประมาณราคาทางด้านวิศวกรรม
   
 กองการศึกษา
 
 
- กองการศึกษา
  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวะ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  มีหน้าที่จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 2 – 4 ปี ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางวิชาการ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย เรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
  ภาพกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด
   
 กิจการประปา