นายวินัย จีนะบุตร
นายกเทศมนตรี
   
 
 
นายเอี่ยม คำแสน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 
 
 
นายอภิเดช บุญพิทักษ์
รองนายกเทศมนตรี 1
นายจำลอง จิโนเป็ง
รองนายกเทศมนตรี