นายสิงหา นุชจิโน
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล 8

 
 
 
 

รองปลัดเทศบาล

 
       
 
 
 
นางแสงดาว วนาสวรรค์
นักบริหารงานเทศบาล 6
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอัมพร พานิชยานนท์
นักบริหารงานคลัง 7
ผอ.กองคลัง
 
       
 
 
 
นายสิงหา นุชจิโน
นักบริหารงานเทศบาล 8
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
นายอนันต์ โก่งสายเงิน
นักบริหารงานสาธารณสุข 6
หัวหน้ากองสาธารณสุข
 
       
 
 
 
นายสัญญา จารุจินดา
นักวิชาการศึกษา 6
หัวหน้า กองการศึกษา