นางผ่องศรี พวงวิไล
ประธานป๊อกวิทยาทรายมูล
นางสุภาพ จันทร์สาม
ประธานป๊อกกลางตลาด
 
 
 
นางปราณี จันทร์หอม
ประธานป๊อกเด่นยางแดง
นางปรารถณา นรภัย
ประธานป๊อกศาลเจ้า
 
 
 
นางสาวฟองเมฆ ภีระ
ประธานป๊อกส.ภูธร
นายสุรพล สุราใหม่
ประธานป๊อกโพธาราม
 
 
 
 
นางศรีวิไล มุ่งธรรม
ประธานป๊อกกุงเจ้าราช
นายเติม กรพรเลิศ
ประธานป๊อกบ้านขุ่ม