ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
215
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,919
ปีนี้
39,791
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
248,649
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบเทศบาลตำบลขุนยวมว่าด้วยการคุ้มครองทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล 24 พ.ค. 2566
2พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254028 เม.ย. 2566
3พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 253528 เม.ย. 2566
4เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 256627 ม.ค. 2566
5เทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/การขุดกินและถมดิน21 ก.ค. 2563
6เทศบัญญัติเทศบาลต าบลขุนยวม เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 256320 ก.ค. 2563
7เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 256320 ก.ค. 2563
8เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 256320 ก.ค. 2563
9พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 ก.พ. 2563
10พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
11พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
12พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
13พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
14พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
15พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.256216 เม.ย. 2562
16ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 256023 ส.ค. 2560
17พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 253526 มิ.ย. 2560
18พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256024 ก.พ. 2560
19พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 252216 ก.พ. 2560
20เทศบัญญัติเทศบาลต าบลขุนยวม เรื่อง การใช้น าประปาและค่าบริการพ.ศ. 255930 ก.ย. 2559

1 2   >>  >|