ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,605
ปีนี้
39,002
ปีที่แล้ว
30,450
ทั้งหมด
206,020
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214

ลำดับรายการวันที่
1พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
2พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
3พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
4พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
5พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
6พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.256216 เม.ย. 2562
7ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 256023 ส.ค. 2560
8พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 253526 มิ.ย. 2560
9พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256024 ก.พ. 2560
10พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 252216 ก.พ. 2560
11พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255822 ม.ค. 2558
12พระราชบัญญัติ ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 250810 มี.ค. 2546
13พระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 24757 มี.ค. 2543
14พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253927 ก.ย. 2539
15พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 251015 พ.ย. 2510

1