ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
137
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
126
เดือนที่แล้ว
5,626
ปีนี้
51,698
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
260,556
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

1
รายงานผลการดำเนินการมาตรการ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
05 เมษายน 2566

งดรับ งดให้ (No Gift Policy),เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
13 มีนาคม 2566

ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำเดือนมกราคม 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เวลา 09.00 น. – 11.30 น. เทศบาลตำบลขุนยวม ได้จัดการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานในการประชุม ดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุมได้ มีหัวข้อการประชุมดังนี้

1. แต่ละฝ่ายสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา

2. ชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

3. แจ้งประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลขุนยวม ตาม ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

4. การปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และยึดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มี 9 ประการ ดังนี้

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

16 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตามนโยบาย “No Gift Policy” ไม่รับ – ไม่ให้,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตามนโยบาย “No Gift Policy” ไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญหรือขอกำนัล ทุกชนิด ทุกเทศกาล ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลขุนยวมทุกท่าน ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตามนโยบาย “No Gift Policy” ไม่รับ - ไม่ให้ ของขวัญหรือของกำนัล ทุกชนิด ทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สร้างค่านิยมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างเป็นรูปธรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม

19 ธันวาคม 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (4 รายการ)