ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด



ศูนย์ดำรงธรมม



ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
443
เดือนที่แล้ว
4,027
ปีนี้
21,189
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
230,047
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

1
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 (ศุกร์พัฒนา),เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกิจกรรมศุกร์พัฒนา ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ซึ่งทุกๆ วันศุกร์เทศบาลตำบลขุนยวมจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไป สำหรับในวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา กำจัดวัชพืช เก็บขยะ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลขุนยวม (ชุมชนป๊อกโพธาราม)

ในการนี้ เทศบาลตำบลขุนยวม ขอขอบพระคุณ นางสาวผ่องศรี พวงวิไล ประธานสภาเทศบาลตำบลขุนยวม และ นายสุรพล สุราใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบค่าเครื่องดื่มให้กับพนักงานเทศบาล ที่เข้าร่วมพัฒนาในครั้งนี้ ครับ

02 มิถุนายน 2566

พัฒนาลำเหมืองบริเวณตั้งแต่หลังอู่คุณลุงหมาย จุดสิ้นสุดเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นายบุญสม ชูสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นำทีม งานกิจการประปา และ งานป้องกันบรรเทาสาธษรณภัย พัฒนาลำเหมือง ฉีดไล่ดินโคลนเปิดทางน้ำไหล บริเวณตั้งแต่หลังอู่คุณลุงหมาย จุดสิ้นสุดเทศบาลตำบลขุนยวม

ในการนี้ เทศบาลตำบลขุนยวม ขอขอบพระคุณทาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม ที่มอบเครื่องดื่มชูกำลัง และน้ำดื่ม ให้กับทีมงานที่ปฏิบัติงาน ครับ

02 มิถุนายน 2566

ร่วมเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 

นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ร่วมโครงการเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรค นอกจากนั้นยังเป็นพาหนะ โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า-โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิกุนคุนย่า ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี

26 พฤษภาคม 2566

โครงการอบรมวินัยและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม  พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

งานนิติการ เทศบาลตำบลขุนยวม จัดโครงการอบรมวินัยและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลขุนยวม นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวินัยและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดทักษะในการใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชนมากขึ้น

ในการอบรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลขุนยวม ได้รับเกียรติ จาก นายธนากร จันทร์โอภาส ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

และภาคบ่าย เทศบาลตำบลขุนยวม ได้รับเกียรติจาก
นายนพรัตน์ ศรีพวก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
1. วินัยข้าราชการท้องถิ่น
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น และ พนักงานจ้าง
3. จริยธรรม คุณธรรม ในองค์กร

 

23 พฤษภาคม 2566

ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนยวม จำนวน 4 จุด,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นายบุญสม ชูสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นำงานป้องการบรรเทาสาธารณภัย และ งานสวนสาธารณะ ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนยวม จำนวน 4 จุด ตามหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ และเตรียมการป้องกันอันตรายจากวาตะภัยที่อาจเกิดขึ้น

18 พฤษภาคม 2566

ประชุมตามโครงการประชาคมชุมชนตำบลขุนยวม  2566 - 2570,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลขุนยวม นำโดย นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม ดำเนินการจัดประชุมตามโครงการประชาคมชุมชนตำบลขุนยวม เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้เชิญตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษา หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลขุนยวม

16 พฤษภาคม 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนยวม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 กิจการสภาเทศบาลตำบลขุนยวม ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนยวม

ในวาระแรก แนะนำข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ราย นางสาวปวีณา จารุจินดา ตำแหนน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และข้าราชการกล่าวลาต่อสภา เนื่องจากมีมติเห็นชอบให้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลสบปราบ ราย นางสาวดารุณี บุญส่ง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วาระที่สอง 1. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
2. ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม
3. ขอความเห็นชอบรับมอบที่ดินที่ได้รับการอุทิศ

12 พฤษภาคม 2566

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th


นายสัญญา จารุจินดา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2566 และวางแผนการดำเนินงาน ชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม

12 พฤษภาคม 2566

ศุกร์พัฒนา 12 พ.ค.66,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม นำโดย นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม พัฒนาทุกวันศุกร์ โดยศุกร์นี้ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะรอบๆ กำจัดวัชพืชแนวทางเดินและในหนองน้ำ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ ณ หนองน้ำวัดขุ่ม

12 พฤษภาคม 2566

ซ่อมฝาท่อระบ่ายน้ำ หลังตลาดเช้าอำเภอขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วักองช่าง และ งานป้องการบรรเทาสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลตำบลขุนยวม ออกดำเนินการซ่อมฝาท่อระบ่ายน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้สัญจรผ่านไปมา บริเวณซอยราชบูรณะ 2 หลังตลาดเช้าอำเภอขุนยวม

11 พฤษภาคม 2566

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อรางระบายน้้ำบริเวณหน้าซอยเทศบาล 32 (สามแยกร้านป้าพร) ชุมชนป๊อกวิทยาทรายมูล,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นายบุญสม ชูสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขุนยวม ในการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อรางระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าซอยเทศบาล 32 (สามแยกร้านป้าพร) ชุมชนป๊อกวิทยาทรายมูล หมู่ 1
โดยดำเนินการเทปูนทับฝาท่อรางระบายน้ำให้เสมอพื้นถนน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่ใช้รถในการสัญจร

11 พฤษภาคม 2566

ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพบ้านที่อยู่อาศัยของคนพิการ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพบ้านที่อยู่อาศัยของคนพิการในพื้นที่ หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ราย เพื่อจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคนพิการต่อไป

10 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตและเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:30 น. นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตและเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และร่วมแจกเอกสารต่างๆเพื่อเชิญชวน ให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชน ออกไปใช้สิทธิ ใช้เสียง ในการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นี้ โดยนายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

09 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอขุนยวม ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อ ซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำดิบ บริเวณหนองวัดขุ่ม ถึง ซอยเทศบาล 21 ชุมชนป๊อกกุงเจ้าราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายณพล พาหุมันโต ปลัดอาวุโสอำเภอขุนยวม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

08 พฤษภาคม 2566

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 เวลา 13.30 น. นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่ายงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท.กำนันทุกตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรับมอบนโยบายต่อการปฏิบัติราชการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดย นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม

???? ที่ว่าการอำเภอขุนยวม

08 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 45  (663 รายการ)