ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

Facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,455
เดือนที่แล้ว
2,019
ปีนี้
21,452
ปีที่แล้ว
51,622
ทั้งหมด
134,927
ไอพี ของคุณ
3.94.21.209ถนนคนเดินทุกวันศุกร์,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องอำเภอขุนยวม และนักท่องเที่ยว "ชิม ชม ช้อป แชะ" ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ @กุ๋นยม โดยจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เริ่มศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น

ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน/โรงเรียน/เพลงเพราะๆ และการจำหนายสินค้า/อาหาร ต่างๆมากมาย แล้วพบกันศุกร์นี้ ครับ

 
25 พฤศจิกายน 2563

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)

2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563

3.ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการ/ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณวันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หลักฐานที่ใช้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่
ในวันเวลาราชการ(08.30-16.30 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์งานพัฒนาชุมชน 053691466

14 ตุลาคม 2563

งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563

ตามที่ เทศบาลตำบลขุนยวม ได้ดำเนินการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ณ สนามบินเก่าอำเภอขุนยวม โดยจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 จึงขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา (คราวที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่า เกิดการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563                จำนวน 20,033 ราย เสียชีวิต 471 ราย (ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) วันที่ 7 ตุลาคม 2563) ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ เมืองซิตตเว ซึ่งเป็นเมืองเอก โดยประกอบกับมติที่ประชุมผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนยวม สมาชิกสภาเทศบาล ปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานรื่นเริงเทศกาล   ดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 ในคราววันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม ได้พิจารณากลั่นกรองรูปแบบและแนวทางการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 เพื่อมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้นมาอีกในระลอกที่ 2  

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความรอบคอบ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       (โควิด-19) ประกอบกับมติที่ประชุมผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนยวม สมาชิกสภาเทศบาล มีมติให้งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สนามบินเก่าอำเภอขุนยวม

07 ตุลาคม 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลขุนยวม ตำแหน่งคนงานทั่วไป,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ของเทศบาลตำบลขุนยวม ตำแหน่งคนงานทั่วไป

 

09 กันยายน 2563

ออกแจกใบอนุญาตจัดตั้งหรือใช้สถานที่สะสมอาหารและใบอนุญาตกิจการ 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

งานจัดเก็บราย กองคลัง ได้ออกแจกใบอนุญาตจัดตั้งหรือใช้สถานที่สะสมอาหารและใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้กับผู้ประกอบการ พร้อมออกรับชำระภาษีนอกสถานที่แก่ผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม

03 กันยายน 2563

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

26 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

19 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลขุนยวม ดำเนินการจัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขุนยวม ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนขุนยวมวิทยา

19 มีนาคม 2563

แจ้งการปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

????#ประชาสัมพันธ์ 

????เรื่องประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม ตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

18 มีนาคม 2563

ไว้อาลัยคุณยายส่วยผี่ ฤทัยวัลย์,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ค่ำวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ แด่คุณยายส่วยผี่ ฤทัยวัลย์ ผู้วายชนม์  ณ ศาลาวัดคำใน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลขุนยวมขอแสดงความเสียใจครอบครัวของคุณยายส่วยผี่ ฤทัยวัลย์  มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Cr. สท.สุภาพ

12 มีนาคม 2563

แจ้งการปิดเรียนของสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

????#ประชาสัมพันธ์ ????เรื่องประกาศปิดสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม

ตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12 มีนาคม 2563

 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

1. ชั้นอนุบาล 1

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์  - 31 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 -16.00 น.

ณ โรงเรียนเทศบาลบาลตำบลขุนยวม สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-691491

17 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำหนดมาตรการ "ห้ามเผาในพื้นที่ป่าเด็ดขาด" 15 มี.ค. -30 เมษายน 63 ในส่วนภาคการเกษตรกกรมหากมีความจำเป็นเผาเศษวัชพีช เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในที่ดินทำกิน ให้ดำเนินการในห้วง 1 - 10 เมษายน 2563 เท่านั้น

11 กุมภาพันธ์ 2563

รับมอบกระเช้าของขวัญจากบริษัท TOT ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบหมายให้ นางแสงดาว วนาสวรรค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าของขวัญจากบริษัท TOT เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พร้อมกล่าวคำอวยพรและมอบของที่ระลึก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม

04 กุมภาพันธ์ 2563

สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ดำเนินการจัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อนุสรณ์สรสถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น โดยในงานมีกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น การจำหน่ายสินค้า OTOP ในชุมชน และสุดพิเศษ การแสดงมินิคอนเสิร์ตศิลปินล้านนา "ไม้เมือง" #แล้วพบกันครับ

03 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
29 มกราคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)