ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
1,441
เดือนที่แล้ว
2,832
ปีนี้
23,414
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
159,982
ไอพี ของคุณ
3.239.50.33

ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ด้วยเหตุพิเศษ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
15 ตุลาคม 2564

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
14 ตุลาคม 2564

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ด้วยเหตุพิเศษ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564

30 กันยายน 2564

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้
  1. บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ แต่ถ้ามีการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก
  2. ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี คือ
    • ผู้นั้นสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
    • ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งในเวลาที่เทศบาลตำบลขุนยวมกำหนด
  3. หากผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีสละสิทธิ์จะทำการเรียกผู้มีสิทธิในลำดับต่อไปขึ้นบัญชี
  4. การสรรหาและเลือกสรรนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างไปแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลขุนยวม จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกจ้างในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว
  5. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ครั้งแรกให้ถือประกาศนี้เป็นประกาศเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามลำดับที่ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยเทศบาลตำบลขุนยวมขอให้ผู้ขึ้นบัญชีตามรายละเอียด (ภาคผนวก ก.) ในบัญชีทุกตำแหน่ง มาแสดงตนและนำเอกสารรายงานตัว (ฉบับจริง) ดังต่อไปนี้
✔บัตรประจำตัวประชาชน
✔ทะเบียนบ้าน
✔คุณวุฒิการศึกษา
✔หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ,ทะเบียนสมรส
เพื่อตรวจสอบเอกสารประวัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลขุนยวม โทร 0 – 53691-466 เป็นรายบุคคลตามที่อยู่ปรากฏในเอกสารการรับสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้เทศบาลตำบลขุนยวมทราบด้วย และกรณีไม่สามารถติดต่อได้เป็นเหตุให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้รับความเสียหายจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้
6. เทศบาลตำบลขุนยวม จะบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วเท่านั้น
7. ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนการสอบ สามารถยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนของตนเอง โดยยื่นต่อประธานกรรมการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประกาศฉบับนี้ ในวันเวลาราชการ รายละเอียดตาม (ภาคผนวก ข.)
 
08 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
02 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อและสถานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง  ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ของเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

13 สิงหาคม 2564

ปิดตลาดวันเสาร์ (กาดเสาร์) ชั่วคราว,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019

ปิดตลาดวันเสาร์ (กาดเสาร์) ชั่วคราว

05 สิงหาคม 2564

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับบุคล,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
คำสั่งเทศบาลตำบลขุนยวม
ที่ 128/2564
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
สำหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม
27 กรกฎาคม 2564

เชิญชวนร่วมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 23 ก.ค.64,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม เชิญชวนร่วมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

21 กรกฎาคม 2564

การปิดเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม เนื่องจากเหตุพิเศษ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม
รื่อง การปิดเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม เนื่องจากเหตุพิเศษ
เนื่องจากโรงพยาบาลขุนยวม ได้เข้าตรวจสอบโรคเฮอร์แปงไจน่า (Herpangina)
ในโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ซึ่งตรวจพบว่ามีจำนวน 5 ราย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียน จึงของปิดเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ระดับปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ) ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2564 เป็นระยะเวลา 7 วัน และเปิดการสอนวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564

ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม

 

ตามที่โรงพยาบาลขุนยวม ได้รายงานข้อมูลเด็กเล็ก ป่วยด้วยโรค เฮอแปงไจน่า (Herpangina)

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม จำนวน 2 ราย ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรค 

เทศบาลตำบลขุนยวมจึงขอปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม เพื่อทำความสะอาดวัสดุอุปรกรณ์

ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 4 วันทำการ 

และจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

 

20 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2564,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ของเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
--------------------------------------------------------------------
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ,งานสารบรรณ) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน) จำนวน 2 อัตรา
 อัตราค่าตอบแทน 9,000.- บาท
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานการเจ้าหน้าที่ 053-691466
 
 
16 กรกฎาคม 2564

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลขุนยวม จะดำเนินการจัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก งดใช้โฟม ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก งดใช้โฟม โดยการใช้ถุงผ้าแทนแทน
ในการนี้ เทศบาลตำบลขุนยวม จึงขอเชิญชวนชุมชนป๊อกในเขตเทศบาลตำบลขุนยวมเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามรุปที่แนบมาพร้อมนี้
29 มิถุนายน 2564

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 6),เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
29 มิถุนายน 2564

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที5),เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
28 มิถุนายน 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (52 รายการ)