ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

Facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,308
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
1,308
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
137,876
ไอพี ของคุณ
3.239.51.78งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563

ตามที่ เทศบาลตำบลขุนยวม ได้ดำเนินการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ณ สนามบินเก่าอำเภอขุนยวม โดยจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 จึงขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา (คราวที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่า เกิดการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563                จำนวน 20,033 ราย เสียชีวิต 471 ราย (ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) วันที่ 7 ตุลาคม 2563) ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ เมืองซิตตเว ซึ่งเป็นเมืองเอก โดยประกอบกับมติที่ประชุมผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนยวม สมาชิกสภาเทศบาล ปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานรื่นเริงเทศกาล   ดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 ในคราววันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม ได้พิจารณากลั่นกรองรูปแบบและแนวทางการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 เพื่อมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้นมาอีกในระลอกที่ 2  

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความรอบคอบ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       (โควิด-19) ประกอบกับมติที่ประชุมผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนยวม สมาชิกสภาเทศบาล มีมติให้งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สนามบินเก่าอำเภอขุนยวม


 
07 ตุลาคม 2563


ไฟล์เอกสาร PDF