เพื่อนบ้าน
 
 

        อบต.แม่สะเรียง
        อบต.บ้านกาศ
        อบต.แม่ยวม
        อบต.ป่าแป๋
        เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
        อำเภอแม่สะเรียง
        จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        ลิงค์อบต
.

 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
          รัฐบาลไทย
        กรมท้องถิ่น
        สมาคมสันนิบาตเทศบาล
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
        ก.ถ.
        ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาล
 
  แหล่งราคากลางพื้นฐาน  
           สินค้า มอก.
         สำนักงบประมาณ

 
    ข่าวสารบ้านเมือง  
          BANGKOK POST
        กรุงเทพธุรกิจ
        นสพ.ผู้จัดการ
        นสพ.ไทยรัฐ
        นสพ.เดลินิวส์
        นสพ.ข่าวสด
        ฐานเศรษฐกิจ
        นสพ.แนวหน้า
        นสพ.บ้านเมือง
        ประชาชาติธุรกิจ
        นสพ.สยามรัฐ
        นสพ.มติชน
        นสพ.ไทยโพสต์
        นสพ.สยามธุรกิจ
 
    บริการข้อมูล
 
          อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
        ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
        สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
        ดิกชันนารีออนไลน์
        แปลอังกฤษ – ไทย
        ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
        อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
        ราคาทองคำ
        ข่าวจราจร สวพ.91
        จส.100
        สวนดุสิตโพล
        ข่าวสารพลังงานไทย
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 
นางแสงดาว วนาสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
   

นางสุภาพร เครืองาม
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
   
 
 
 
นายเกษม ศักดิ์เรืองพล
นิติกร
นายเกรียงไกร สิทธิ
จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
         
 
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสยาม สีเสียดงาม
บุคลากร
นางสาวพิณทิพย์ คำประเสริฐ
เจ้าพนักงานทะเบียน
 
         
         
 
 
 
นางสาวรจนา ทองประสาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปวีณา จารุจินดา
นักพัฒนาชุมชน
นางนภา เลิศขจร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
นางสาวอิริยาภรณ์ เรือนแปง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายบรรจง เสมอเชื้อ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวทักษิณา ยอดประทุม
ผู้ช่วยนิติกร
 
         
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
นายเกษม ศักดิ์เรืองพล
นิติกร
หัวหน้างานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
นายโสภณ นรภัย
พนักงานดับเพลิง
นายทรงพล วนาศิริ
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ ปัสเสน
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
 
 
 
นายศิริ อุประ
พนักงานดับเพลิง
นายวิเชษฐ์ อุประ
พนักงานดับเพลิง
นายธีรศักดิ์ เกษสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
 
         
 
 
 
นายวีรพล ขันตี
พนักงานดับเพลิง
นายสมภพ กาวีระ
พนักงานดับเพลิง
นายพันธ ยศ คงแดง
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
นายพัฒนพงษ์ มหาสิงห์
พนักงานดับเพลิง