เพื่อนบ้าน
 
 

        อบต.แม่สะเรียง
        อบต.บ้านกาศ
        อบต.แม่ยวม
        อบต.ป่าแป๋
        เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
        อำเภอแม่สะเรียง
        จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        ลิงค์อบต
.

 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
          รัฐบาลไทย
        กรมท้องถิ่น
        สมาคมสันนิบาตเทศบาล
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
        ก.ถ.
        ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาล
 
  แหล่งราคากลางพื้นฐาน  
           สินค้า มอก.
         สำนักงบประมาณ

 
    ข่าวสารบ้านเมือง  
          BANGKOK POST
        กรุงเทพธุรกิจ
        นสพ.ผู้จัดการ
        นสพ.ไทยรัฐ
        นสพ.เดลินิวส์
        นสพ.ข่าวสด
        ฐานเศรษฐกิจ
        นสพ.แนวหน้า
        นสพ.บ้านเมือง
        ประชาชาติธุรกิจ
        นสพ.สยามรัฐ
        นสพ.มติชน
        นสพ.ไทยโพสต์
        นสพ.สยามธุรกิจ
 
    บริการข้อมูล
 
          อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
        ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
        สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
        ดิกชันนารีออนไลน์
        แปลอังกฤษ – ไทย
        ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
        อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
        ราคาทองคำ
        ข่าวจราจร สวพ.91
        จส.100
        สวนดุสิตโพล
        ข่าวสารพลังงานไทย
 
 
 
 
   
แผนการดำเนินงานประจำปี. ๒๕๕๖ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุน
       พานิชยกรรมหัตถกรรมและสินค้า OTOP
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนา
        คนและสังคมที่มีคุณภาพ
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ
        วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและ
        สิ่งแวดล้อม
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  8. ยุทธศาสตร์ เมืองน่าอยู่
 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ภาพประกอบตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 8 ปีพ.ศ.๒๕๕๕
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕