ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 8 ด้าน ปี พ.ศ.2557-2559
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธาณูปโภค
 
  แนวทางการพัฒนา
  1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
1.2 การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม หัตถกรรมและสินค้า OTOP
 
  แนวทางการพัฒนา
  2.1 การพัฒนาศักยภาพทางด้านการประกอบอาชีพ
2.2 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
 
  แนวทางการพัฒนา
  3.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา
3.2 การขจัดปัญญาความยากจน
3.3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ
3.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  แนวทางการพัฒนา
  4.1 การส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2 การสืบทอดวัฒนธรรมและการจัดการแหล่งเรียนรู้
4.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  แนวทางการพัฒนา
  5.1 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
  6.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 
  แนวทางการพัฒนา
  6.1 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์,คมนาคม)
6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
6.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแบบโฮมเสตย์
6.4 การพัฒนา การบริหารการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
  7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
  แนวทางการพัฒนา
  7.1 การสร้างจิตสำนึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2 การตรวจสอบและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
7.3 การปรับปรุง วิธีการทำงานและการสร้างแรงจูงใจ
7.4 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  8.ยุทธศาตร์พัฒนาเมืองน่าอยู่
 
  แนวทางการพัฒนา
  8.1 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ใน 5 มิติให้แก่องค์กรชุมชน
8.2 ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการชุมชน ให้เป็นเมืองสะอาดปราศจากมลพิษ