:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2567

18 มี.ค. 2567

รายละเอียด:

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลขุนยวม จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2567 ณ ลานเทศบาลตำบลขุนยวม โดย นายณรงค์พัญช์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในการนี้ นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม เข้าร่วมพิธี

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายณรงค์พัญช์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม ได้มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พนักงานเทศบาลดีเด่น ประจำปี 2567 ผู้ที่มีผลงานดีเด่นและทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาลตำบลขุนยวม 4 ท่าน ดังนี้

1.นายภคนท นุชจิโน ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม
2. นางแสงดาว วนาสวรรค์ รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม
3. นายศิริศักดิ์ กาวิละ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
4. นางปาริชาติ โปโล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ภายในงานได้มีการจัดนิทัศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอขุนยวม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร