:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ฝ่ายนิติบัญญติ
นางสาวผ่องศรี พวงวิไล
ประธานสภาเทศบาลตำบลขุนยวม
(061-137-4107)
นางปราณี จันทร์หอม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลขุนยวม
(084-803-6697)
นายณัฐชัย ส่าเหล่ทู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขต 1
(089-952-8253)
นางนราวดี คำทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขต 2
(093-302-22679)
นางนิออ คำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขต 1
(086-006-4378)
นายธงชัย ยอดประทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขต 2
(080-650-5376)
นายวิฑูร วัฒนามาลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขต 1
(081-716-7965)
นางปรารถนา นรภัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขต 2
(089-951-4975)
นางศรีวิไล มุ่งธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขต 1
(093-214-1366)
นายรณชัย กันตีมูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขต 2
(084-741-9366)
นายศิริ มีเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขต 1
(082-194-6914)
นายสุรพล สุราใหม่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขต 2
(064-548-4083)