:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

กองช่าง
นายปรีชาพล คำแสน
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปรีชาพล คำแสน
นายช่างโยธาอาวุโส
นายอิทธิพล ไวยภรณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอินสม แสงบุญ
นักวิชาการสวนสาธารณะชำนาญการ
นายอิสรพงษ์ สิงห์คะ
ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ
นายพรชัย แก้วกองบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
นายเผด็จ เขียวสวัสดิ์
ผู้ช่วยช่ายเขียนแบบ
นายสมชาย ยอดเมืองนาย
คนสวน
นายพิชัย ภีระ
คนสวน
นางสาวภิญญดา ยอดดวงจันทร์
คนงานทั่วไป