:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

กองคลัง
นางสาวอัมพร พานิชยานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(086-114-0625)
นางสุดจิต สุภาผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(096-681-8800)
นางปาริชาติ โปโล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวรุ่งทิวา ศักดิ์สุรศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
นางแสงเดือน กันธิมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลลิตา พรรณบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ