:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ประธานชุมชนป๊อก
นางนัฐสิรี รัตนจำเริญ
ประธานชุมชนกุงเจ้าร้าช
นางสาวผ่องศรี พวงวิไล
ประธานชุมชนวิทยาทรายมูล
นายประกิจ วัฒนมาลา
ประธานชุมชนเด่นยางแดง
นางนงนุชณ์ ราชบัณฑิต
ประธานชุมชนสามัคคี
นางสุภาพ จันทร์สาม
ประธานชุมชนลางตลาด
นางบุญรอด ปิ่นประดับทอง
ประธานชุมชนพุทธเกษตร
นายพิสุทธิ์ แป๊ะสุ่ม
ประธานชุมชนศาลเจ้า
นางสายทอง สายมา
ประธานชุมชนโพธาราม