:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ข้อมูลผู้บริหาร
นายจำลอง จิโนเป็ง
นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม
โทร. 093-323-6634
นางลักษณาพร ขัตติวงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม
โทร.093-6524569
นางมธุรส ธรรมขันธ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม (รอง 1)
โทร.085-714-9149
นายบุญสม ชูสวรรค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม (รอง 2)
โทร.081-951-2832
นางสาวศิริพร วงค์ซื้อ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม
โทร.084-3594092
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลขุนยวม