:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

สำนักปลัด
นางแสงดาว วนาสวรรค์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุภาพร สุขใจ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(091-859-1968)
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวปวีณา จารุจินดา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายเกษม ศักดิ์เรืองพล
นิติกรชำนาญการ
นายภัทราวุธ กระจ่างแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเกรียงไกร สิทธิ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายศิริศักดิ์ กาวิละ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสมรัก ทานา
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางยุภาวดี คำแสน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวรจนา ทองประสาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิเชษฐ อุประ
พนักงานดับเพลิง
นายศิริ อุประ
พนักงานดับเพลิง
นายสมศักดิ์ ปัสเสน
พนักงานดับเพลิง
นางสาวทักษิณา ยอดประทุม
ผู้ช่วยนิติกร
นายทรงพล วนาศิริ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอิริยาภรณ์ เรือนแปง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวีรพล ขันตี
พนักงานดับเพลิง
นายพัฒนะพงษ์ มหาสิงห์
พนักงานดับเพลิง
นายวิโรจน์ ใจตุ่น
พนักงานดับเพลิง
นายอดิศักดิ์ บุญทา
พนักงานดับเพลิง
นายไพรัตน์ ขุนทองจันทร์
พนักงานดับเพลิง
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
คนงานทั่วไป