:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

หัวหน้าส่วนราชการ
นายภคนท รชตธนบวร
ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม
(089-700-6099)
นางแสงดาว วนาสวรรค์
รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม
(085-575-9589)
นางแสงดาว วนาสวรรค์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอัมพร พานิชยานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(086-114-0625)
นายสัญญา จารุจินดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(093-140-6487)
นางสาวปวีณา จารุจินดา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายปรีชาพล คำแสน
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(082-525-3751)