:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

กองการศึกษา
นายสัญญา จารุจินดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายชัยวุฒิ ชินิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเกวลิน กาวิยัง
ครูชำนาญการ
นางสาวอรพรรณ กิ่งแก้วเพชร
ครูชำนาญการ
นางสาวณัฐกฤตา ศักดิ์เรืองศรี
ครูชำนาญการ
นางนพมาศ มีเดช
ครูชำนาญการ
นางสาวจุฬายุทธ วัฒนา
ครูชำนาญการ
นางจันทร์ศรีพร สกุลพรสุข
ครูชำนาญการ
นางผ่องศรี ลืนคำ
ครูชำนาญการ
นางนุจรดี พงษ์ศรี
ครูชำนาญการ
นางสุภาวดี วันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิมพ์พร โกฎิคำ
ผู้ช่วยครู
นางกัญญา ภีระ
ผู้ดูแลเด็ก
นางกองแก้ว มนทนม
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
แม่ครัว
นายภาคภูมิ นายศ
ภารโรง
นางสาวพรแก้ว กาญจนานุช
คนงานทั่วไป
นางสาวชุติกาญจน์ นันทชัย
คนงานทั่วไป
นางสาวธัญมน โกมลวัต
คนงานทั่วไป
นางอภิญญา หวังการงาน
คนงานทั่วไป