:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นายสุรพล สุราใหม่
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน