:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายถวิล คีรีเกษตร
กำนันตำบลขุนยวม
นายสุวิทย์ สายมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2