:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวปวีณา จารุจินดา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
นางเกษรินทร์ เอกจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนวพร จันทร์เพ็ญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายธงชัย ทองคำ
พนักงานประปา
นายคนอง มอญคำ
คนงานประจำรถขยะ
นายกิตติศักดิ์ ศรีมูล
คนงานประจำรถขยะ
นายศราวุธ จันทศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวมินตรา แก้วมา
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ สุวรรณนิยม
พนักงานประจำรถขยะ
นายเสรี ช่างทำ
พนักงานผลิตน้ำประปา