:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน 8 ชุมชน

28 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน 8 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนวิทยาทรายมูล
2. ชุมชนพุทธเกษตร
3. ชุมชนกุงเจ้าราช
4. ชุมชนเด่นยางแดง
5. ชุมชนกลางตลาด
6. ชุมชนสามัคคี
7. ชุมชนศาลเจ้า
8. ชุมชนโพธาราม

โดยจัดตั้งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 ข้อ 17 ข้อ 18 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2566


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลขุนยวม